NYHETERPrenumerera på vårt nyhetsbrev genom att skicka din mailadress till webmaster@artholmen.org2023-12-10
Motioner
Motioner till stämman lämnas SENAST den 31/1-2024.
Antigen per mail till styrelsen@artholmen.org eller brevledes till styrelsens brevlåda.

2023-12-03
Enkät
Föreningen har skickat ut en enkät för att stämma av med hur medlemmarna uppfattar föreningen.
Du hittar enkäten här

 


2023-12-03

Stämma.
Boka redan nu in datum för vår föreningsstämma.
Torsdag 21 mars, på Annebergsgården.
Alltså inte på Limhamns Folketshus, som varit vanligt innan.
Motioner till stämman lämnas SENAST den 31/1-2024.
Antigen per mail till styrelsen@artholmen.org eller brevledes till styrelsens brevlåda.

2023-10-21

Skyddsjagt

Vi har noterat att det finns väldigt många kaniner på området samt att vi har sett kaniner med kaninpest. Det innebär att vi engagerat en skyddsjägare.

Natt/gryning under vecka 45,Onsdagen den 8 Nov mellan 06.00 och 08.00, kommer det därför bedrivas skyddsjakt av kaniner på Ärtholmen.
Skyddsjägaren går på gångar, parkering och grönområde.
Finns kaniner på en tomt skjuts även de från gången.
Vill du att jägaren inte skjuter kaniner på din tomt, fäster du ett tygband på din grind. 

Som vi informerade om i förra nyhetsbrevet, kommer jägaren ta hand om de döda kaninerna.
Alltså inga illaluktande kadaver i trädgårdarna…
Jägaren har med en egen stege för att eventuellt ta sig över staket eller grind.
Om det behövs, kommer jägaren tillbaka en andra gång, under våren.

 


2023-10-21

BYGGREGLER FÖR ÄRTHOLMENS KOLONIFÖRENING

Byggreglerna nedan följer Malmö stads detaljplan för Ärtholmens koloniområde, samt Malmö stads Riktlinjer för koloniverksamhet och är fastställda genom styrelsebeslut 2023-10-19.

Stuga

-byggnadsyta cmax 40 kvadratmeter (kvm) utvändigt mått, totalhöjd max 4,3 meter (m) -bygghöjd max 2,6 m (se ritning)
– nybyggnation ska byggas på befintlig grund
-stugan ska ha sadeltak eller pulpettak, i svart papp eller svart plåt -taklutning minst 15 grader
-ytterväggar i trä, stående eller liggande panel

Skärmtak eller uterum

-skärmtak max 15 kvm, får delas upp i mindre enheter
-av skärmtaket får max 12 kvm glasas in (uterum), uterummet ska vara oisolerat -uterum/skärmtak ska ligga i direkt anslutning till huvudbyggnaden -minst 2/3 av de tre ytterväggarnas yta ska vara genomsiktlig

Kompletteringsbyggnad/förråd/växthus

-max totala byggnadsyta 15 kvm, får delas upp i mindre enheter -taknockshöjd max 3 m, pulpettak max 2,5 m -taklutning minst 15 grader

Kojor/förvaring

-lekstuga/hundkoja får uppgå till max 5 kvm med max 1,5 m i takhöjd -skyddslåda för gasbehållare, varmvattenberedare och luftkonditionering kan byggas intill stugan på max 1 kvm och 1,2 meter i höjd

Vindskydd

-längd max 3,6 m, höjd max 1,8 m -endast i direkt anslutning till huvudbyggnad

Staket

-max höjd 1,2 m, genomsiktligt, gäller såväl mot granne som mot gång

Mark

-mark utöver byggnadernas ytor får endast hårdgöras till 10 %,
med hårdgjorda ytor avses till exempel stenläggningar och asfalterade ytor

Övriga byggnadsbestämmelser

-avstånd mellan byggnad och gräns eller mellan byggnader på tomten
ska vara minst 0,8 m
-byggnad, plank eller vindskydd får inte placeras närmare tomtgräns än 4,5 m utan grannes medgivande


2023-10-17

Skyddsjakten av kaniner är inställd.

 


2023-09-20

Du som fick anmärkning på att din häck var för hög, bred, spretig eller mer än 10cm ut i gången, får nu en chans att släcka den anmärkningen.
Vi kommer att se över de häckar som fått anmärkning, fr.o.m. den 2/10.
Kontrollen görs på uppdrag av Malmö Stad, och är inget vi själva hittat på…

2023-09-20

Vi har noterat att det finns väldigt många kaniner på området samt att vi har sett kaniner med kaninpest. Det innebär att vi engagerat en skyddsjägare.

Natt/gryning under vecka 42, 17/10 & 20/10 kommer det därför bedrivas skyddsjakt av kaniner på Ärtholmen.
Skyddsjägaren går på gångar, parkering och grönområde.
Finns kaniner på en tomt skjuts även de från gången.
Vill du att jägaren inte skjuter kaniner på din tomt, fäster du ett tygband på din grind.
Jägaren tar hand om de döda kaninerna.

Om det behövs, kommer jägaren tillbaka en andra gång, till våren.


2023-08-23

Förändring av styrelsens sammansättning. Styrelsen består f.n. av 6 ledamöter.

Ordförande
Peter Johansson
Åkerögången 100
076 022 86 11

Vice ordförande
Lena Kvant
Pomonagången 281

Sekreterare
Lisbeth Erlandsson
Åkerögången 147

Kassör
Knut Wålstedt
Pomonagången 187

Styrelseledamot
Karin Sannum
Åkerögången 148

Styrelseledamot
Sören Henriksen
Cellinigången 210

 


2023-08-23

Grus till gångarna
För att det ska se snyggt ut på våra gångar tillhandahåller föreningen kostnadsfritt rött grus till Ärtholmens kolonister, som man hämtar och lägger ut själv. Det är inte mening att ett så tjockt lager skall läggas ut att det hindrar framkomlighet för rullatorer, cyklar och rullstolar.
För att undvika missförstånd har styrelsen beslutat att gruset enbart skall vara för användning på gångarna och ber om ursäkt för om vi varit otydliga.
Flera personer har tidigare köpt grus till privat användning och har alltså betalt för detta.

 


2023-08-16

Lördagen den 26/8 klockan 20, kan du bjuda upp till dans på dansbanan.
Tänk på att det är ok att bjuda in några dansanta vänner.
Blir det trångt, är det bra…

 


2023-08-16

Tyvärr har vi haft två fordonsstölder från vår parkering.
Det är två motorcyklar som stulits.
Troligen har de lyfts på en bil med någon form av lyft.
Har du sett något so kan sättas i samband med detta,
kan du kontakta styrelsen som vidarebefordrar infon.


2023-07-25

Meddelande om förändring av styrelsens sammansättning.
På grund av meningsskiljaktigheter har, i slutet av juli, en ordinarie ledamot och två suppleanter meddelat styrelsen att man avgår med omedelbar verkan. Styrelsen består därmed nu av fem ledamöter och en suppleant. Rollerna som ordförande och kassör kvarstår som tidigare och styrelsen bedömer att arbetet kan fortgå som tidigare.


2023-07-24

Hej alla Ärtholmare 🥳 Torsdagen den 3/8 kl 19-22 är det Karaoke på dansbanan. Alla är välkomna o sjung en låt eller bara lyssna o njut🎤🎶🥳 Ta med en liten picknick o ett glatt humör 😁


2023-07-22

Föreningens styrelse består fr.o.m. 2023-07-22 av:

Ordförande
Peter Johansson
Åkerögången 100
076 022 86 11

Vice ordförande
Lena Kvant
Pomonagången 281

Sekreterare
Lisbeth Erlandsson
Åkerögången 147

Kassör
Knut Wålstedt
Pomonagången 187

Styrelseledamot
Karin Sannum
Åkerögången 148

Suppleant
Sören Henriksen
Cellinigången 210

 


2023-07-22

Häck mot gång, granne, cykelbana eller allmänning: max 1,8 meter
Häck: sticka ut max 10cm i gången
 Kontroll sker efter den  30/9 2023.
Träd: Max 4 meter
Kontroll sker efter den 28/2 2024.
Tomt: Vårdad
Gång: Rensad
Brevlåda: På plats.
Husnummer: Synligt
Kontroll sker efter den 31/7 2023

2023-07-10

Viktig information om årets besiktning

Vårt Ärtholmen är ett fantastiskt koloniområde som styrelsen brinner för att bevara och utveckla. Styrelsen arbetar för att alla kolonister och även många malmöbor ska ha tillgång, på olika sätt, till vackra miljöer och trädgårdar. För att nå detta mål krävs att föreningens och Malmö stads regler och visioner om ett öppet, välskött och tillgängligt område efterlevs. Föreningen arrenderar marken av Malmö stad och det är viktigt att vi följer vårt avtal med kommunen så att vi får ha kvar vårt område i många år framåt. Som ett led i detta gör styrelsen årliga besiktningar och många kolonister har just fått en anmärkning från årets besiktning.

Vi vill med detta utskick göra vissa klargöranden gällande årets besiktning.

Gångar

Gångarna, ska vara tillgängliga och fria från all sorts växtlighet, ogräs såväl som blommor, under hela säsongen. Varje kolonist ansvarar för sin halva av gången, från tomtgräns ut till mitten. Om du har fina blommor som växer i gången så gräv gärna upp dem och plantera dem inne på tomten.

Växter som är planterade i tomtgränsen mot en gång får endast sticka ut 10 cm utanför tomtgränsen. Detta är framför allt en regel som är viktig för framkomlighet för utryckningsfordon.

Häckar

Häckar får vara max 180 cm höga, oberoende av var de står, mot gången eller mot grannen. Sammanväxta buskar är även det en häck. Kolonister som har fått en anmärkning om detta och en tidsperiod på 14–30 dagar på att åtgärda detta kan få dispens om det finns ett giltigt skäl med att avvakta beskärning. Giltiga skäl kan vara att det är fel tid att klippa just nu, eller att du behöver ta in hjälp för att du inte klarar det själv eller att du behöver ett starkare bensindrivet verktyg.
Maila till styrelsen@artholmen.org och be om dispens.

  • Som rubrik skriver du – Dispens och ditt stugnummer.
  • Vi vill veta vilken typ av häck det är och skälet till att du vill ha dispens.
  • Vi kommer kunna godkänna dispens fram till 30 september.

Från den 15 september får du använda bensindrivna verktyg och om du fått dispens så har du 14 dagar på dig att klippa ner häcken.

Träd

Träd får vara max 4 meter, en regel som alltid gällt. Eftersom olika träd har olika perioder när de kan beskäras så får alla kolonister dispens fram till den 28 februari 2024. Efter den datumen kommer styrelsen att göra en ny besiktning. För att underlätta kommer styrelsen se till att det i vinter finns en särskild plats på området där man kan lägga tjocka grenar och stammar så att man inte ska behöva åka till tippen själva. Container för vanligt trädgårdsavfall kommer finnas som vanligt året runt.

Misskötta trädgårdar och stugor

Några kolonister har fått anmärkning för misskötta trädgårdar eller stugor. Dessa anmärkningar är individuella och kommer därför kräva ett samtal med respektive kolonist. I dialog med kolonisten kommer en handlingsplan tas fram. Vi uppmanar dig som fått en anmärkning att kontakta styrelsen för att boka ett möte, i annat fall kontaktar styrelsen dig.  

Har du fått en anmärkning på att du inte har hämtat grus till din gång eller en anmärkning på ditt plank kan du bortse från den.

Hur tänker vi framåt?

Vi i styrelsen gillar samarbete och det finns inom vårt område många kolonister med hög kompetens inom odling. Ingen fråga är för svår eller dum att ställa och vi finns här för er och ställer upp om ni behöver bollplank och vi hjälper gärna till. Kan inte vi svara så finns det någon duktig odlingskunnig kolonist som säkert hjälper till.

Under nästkommande säsong kommer styrelsen troligen tillämpa en mer löpande besiktning då vi anser att juli månad kan vara en svår tidpunkt pga. torka. Mer om detta nästa år.

I arrendeavtal som varje kolonist har med föreningen framgår tydligt vilket ansvar kolonisten har, plocka gärna fram det och läs igenom. Ordningsföreskrifterna är även de bra att ha koll på.

Vi vill ju behålla vårt fina Ärtholmen som Malmö stad arrenderar ut till oss och som har funnits i mer än 80 år. Det är en underbar del av det Malmös gröna stråk där alla malmöbor bjuds in att njuta av växtligheten. Vårt arrende med Malmö kommun är inte självklart.

Malmö, juli 2023

Vänliga hälsningar

Ärtholmens Sommarstad

Styrelsen

 


2023-07-08

Miljö och studiegruppen har presenterat uppföljning av årets aktiviteter.
Se mer på: http://www.artholmen.org/studiegruppen/


2023-07-06

076 022 86 11

är det nya telefonnumret till föreningen/Ordförande.


2023-06-30

Ärtholmens vaktmästare har nytt telefonnummer.

076 004 61 31


2023-05-30

Glöm nu inte att komma o köpa barnbiljetter till midsommardag (godis o dricka) på torsdag 1/6 kl 17-18 i lotteriet och söndag 4/6 kl 11-12 också i lotteriet. Biljetten kostar 40 kr, kontant eller swish.

Mvh

Festkommiten 😃

 


2023-05-29

På området finns 12 boulebanor. Varje måndag kl 18:00 under säsongen spelas gemensam boule i ett antal lag. Övriga tider och dagar kan alla kolonister använda banorna enskilt eller i grupp.

Kontaktperson: Rolf Nyberg, Pomonagången 121. Tel: 076-410 90 00


2023-05-19
Barn och vuxna, hjälp oss att klä midsommarstången på dansbanan
!
Midsommarafton kl 10.30.
Tag gärna med blommor och grönt
Välkomna
Nöjeskommittén

Se mer på Festkommitens sida: http://www.artholmen.org/festkommitten/


2023-05-19

Besiktning av gångarna: vecka 26 och vecka 27 2023.


2023-05-11

Hej alla nya o gamla boulare🙂

På måndag den 15/5 fr kl 17 kan ni komma o prova T-shirts 🌞 en kostar 125:- kr (den kostar dig inget)
Ni som är ute o spelar på andra kolloniområde kanske villa ha två!
Det finns också möjlighet att beställa en hoodtröja den kostar ca 300:-
För att få köpa en tröja ska du vara medlem i boulen och det kostar 100:-!
Så kom i tid 🤗

2023-05-04

Inkörsel, förtydligande…

I våra gemensamma ordningsföreskrifter står följande:
”Framförande av motorfordon i gångarna inom området är förbjudet. Området hålls öppet vissa dagar för inkörning för kortare på- och avlastning. Dessa dagar meddelas på anslagstavlan, bilagan viktiga datum och på hemsidan. Vaktmästaren kan bevilja dispens på andra tider dock inte under månaderna juni, juli och augusti. Biltvätt inom området är inte tillåtet. Ingen inkörsel under januari månad.”

Det betyder att meddelandet från den 230501, inte stämmer. Något vi ber om ursäkt för.
Under maj månad kan man få möjlighet till inkörsel för lossning/lastning däremot kan du inte parkera.
Eftersom det är vår vaktmästare som sköter öppnandet, är det viktigt att förstå att det sker i mån av tid och att du anmält att du önskar köra in, en dag i förväg.


2023-05-01

Öppen dörr…

Har du frågor att ställa till styrelsen, kommer vår ordförande Peter att ha ”Öppen Dörr” följande datum: 20/5, 3/6, 17/6, (Fredag) 30/6, 15/7, 29/7, 12/8, 26/8, 9/9, 23/9, 7/10.  Peter kommer sitta i styrelserummet mellan 10-12 för att besvara dina frågor som berör styrelsen och föreningen.


2023-05-01

Inkörsel
Under maj, juni, juli och augusti har vi bara inkörsel de datum som du hittar på http://www.artholmen.org/viktiga-datum-2023/
Ingen annan inkörsel kommer tillåtas. Tala med din hantverkare så att de kan planera inkörseln till de publicerade datumen.
De datum då det är inkörsel, kommer stolparna vara ”öppna” från morgonen dag ett, till kvällen dag två

2023-05-01

Slutbesiktning

Många av oss kolonister har under åren byggt till och byggt nytt. I samband med detta har de flesta av oss medelat detta genom att lämna in en förfrågan om bygglov. Nu kommer vi till det som vi gärna förtränger… Slutbesiktningen.
Malmö stad har haft godheten att meddela oss vilka stugor som behöver anmäla för en slutbesiktning. Finns ditt stugnummer med i listningen, kontaktar du: koloni@malmo.se

Här är alla ej besiktigade tomter på Ärtholmen:

006, 007, 008, 011, 012, 013, 015, 026, 045, 062a, 081, 086, 090, 096, 108, 129, 131, 137, 149, 150, 157, 159, 163, 173, 177, 179, 184, 187, 195, 204, 212, 217, 230, 232, 235, 239, 245, 246, 252, 254, 258, 265, 269, 270, 271, 274, 275, 278, 281, 284, 289, 291, 294, 304, 305, 307, 308, 313, 314, 319, 320, 325, 328, 330, 331, 333, 340, 341, 343, 344, 345, 348, 352, 353, 356, 358, 362, 364, 365, 367, 370, 372, 373, 381, 388, 389, 392, 395, 397, 401, 406, 407, 409, 413, 421, 425, 426, 427, 429, 430, 434, 436, 439, 444, 448, 450, 451, 453, 455, 459, 460, 462, 463, 466, 467, 469, 470, 471, 472, 476, 481, 482, 484, 484, 488

 


2023-05-01

Enkelt är bra.

Styrelsen har nu bestämt att vi skall förenkla våra e-postadresser.
Det kommer vara en adress till alla i styrelsen: styrelsen@artholmen.org.
Med den adressen når du alla styrelsemedlemmar.

Vi kommer också ha kvar några specifika adresser för dig som vill ha kontakt med någon speciell funktion.
Ska du bygga om eller sälja, kontaktar du bygg@artholmen.org.
Har du frågor om parkering och parkeringskö, mailar du parkering@artholmen.org.
Önskar du kontakta vår vaktmästare om något som inte berör styrelsen,
skriver du till vaktmastare@artholmen.org.
Om du vill ha information kring arrende eller annan ekonomi,
når du föreningens kassör på: ekonomi@artholmen.org
Är det tvättstugeproblem du vill dryfta, gör du det på: tvatt@artholmen.org
Frågor och kommentarer kring hemsida och nyhetsbrev: webmaster@artholmen.org
Övriga konton med adressen artholmen.org kommer även de bli förenklade. Mer information kommer.
De gamla adresserna kommer fungera ett bra tag till, men det är bra om du redan nu går in och ändrar i din kontaktlista.

 


2023-04-26

Boulen för betalande medlemmar startar mån 8/5 -2023


2023-04-11

Malmö Kvartettsångsällskap

Sjunger in våren vid Ärtholmens Sommarstad
Den 1 maj kl 10.30

 Välkomna!


2023-04-02

Årsmöte Boulen, 11/4- 2023 klockan 18 i föreningshuset.


2023-03-26

De nya Ordnings- och skötselreglerna för odlingslotterna ligger på infosidan : http://www.artholmen.org/foreningshus-artebo-och-odlingslotter/


2023-03-26

Föreningens nya ordningsföreskrifter hittar du här.


2023-03-24

Stämman valde ny styrelse. Se mer här.


2023-03-24

Under stämman den 23/3 avtackades de styrelsemedlemmar som beslutat sig för att lämna styrelsen.
Föreningen tackar Jan Väring, Jörgen Palm och Margareta Elving för deras insatser under åren.

Jan Väring & Jörgen Palm. Tyvärr saknas Margareta Elving på bilden…


2023-03-14

Efter vissa administrativa besvär kan vi nu äntligen komma ut med en fullständig information.

  1. Pga vissa missar har vi tvingats korrigera den tidigare utskickade årsrapporten.  Korrigerade sidor: Årsberättelse 2023 Reviderade sidor
  2. Många har undrat över anmälningen till stämman. Som några redan sett har vi beslutat att inte be om anmälan. Detta beror på att vi inte kan erbjuda fika under mötet, och då behövs ingen anmälan. Orsaken till detta är att den tidigare servicen upphört och att vi numera måsta fixa allt själva. Detta stod klar allt för sent för att vi skulle kunna hitta en lösning.
  3. I stället för fika bjuder vi på vatten och frukt.
  4. Vi beklagar djupt den olägenhet detta förorsakat er. Tack till er som gjort er besväret att anmäla er.
  5. Alla är varmt välkomna enligt inbjudan. Mötet inleds med en information från Miljö- och Studiegrupperna.
  6. Den fullständiga och korrigerade versionen åtföljer detta meddelande som länk: Årsberättelse 2023

Med vänliga hälsningar

Styrelsen


2023-03-06

Loppisdagar 2023

20 Maj vid dansbanan – Pryl & Växtloppis
1 Juli i trädgårdarna
19 Augusti vid dansbanan

 


2023-02-27

Kallelse till föreningsstämma 2023.

Torsdagen den 23/3 klockan 18:30

Limhamns folkets hus
Linnégatan 61, 216 14 Limhamn.

Länk till: Årsberättelse 2022 och kommande verksamhet 2023.


2023-02-27

Studieprogram och miljöaktiviteter 2023

Tider och mer detaljerad information kommer allteftersom.

3 och 23 mars Tomatkurs (Fullbokat!)

14 mars Infomöte för de med odlingslotter

23 mars Årsmöte – presentation om miljödiplomeringen och spara vatten

9 april Öppet hus Ärtebo – träffa miljö- och studiegruppen, frö- och sticklingsbyte, fika

När vitsipporna blommar  Snigelplockarhelg – prisutdelning i samband med närmaste Öppet hus

30 april Pilflätning – workshop, Öppet hus Ärtebo

9-10 maj Grovsopsdagarna –  återvinning

Maj Studiebesök i två köksträdgårdar på området

11 juni Bygga holkar eller insektshotell, Öppet hus Ärtebo

Juli Studiebesök i odlingslotterna – asiatiska grönsaker

Juli  Bygga isoleringsfönster till englasfönster – workshop.

20 augusti Halvårsmöte – presentation miljödiplomering: trädgårdsavfall, Öppet hus Ärtebo

29-30 augusti Grovsopsdagarna – återvinning

3 september Äppelmustning, sortbestämning och utställning Ärtebo

24 september Äppelmustning, Öppet hus Ärtebo

3 dec Binda julkransar med material från trädgårdarna


2023-02-07

Under styrelsemötet den 15/2-23 har styrelsen beslutat att inte återöppna  den gemensamma duschen.
Detta p.g.a. miljöhänsyn, ökad elförbrukning och att lokalen behövs för andra ändamål.
De kolonister som fortfarande inte har kopplat stugan till det gemensamma avloppet, uppmanas att göra så.
Så som intentionen var för tio år sedan då gemensamma avlopp installerades.

2023-02-05

Lördagen den 20 maj, 10:30-13:00 och söndagen den 21maj, 11:00-13:00, delas parkeringstillstånden ut.
Tänk på att det fr.o.m. i år, krävs att du har med dig ditt aktuella registreringsbevis för påställd bil.


2023-01-15

Miljögruppens medlemsenkäten är till för att utröna hur läget förhåller sig i dagsläget innan miljödiplomeringen. Man svarar en gång per stuga, och svaren är anonyma. Era svar är viktiga för att vi ska kunna föreslå rätt aktiviteter och åtgärder. Ni når enkäten digitalt genom denna länk http://bit.ly/3GEgIjT  eller genom QR-koden ovan.


2023-01-11

Tyvärr har det visat sig att vårt ekonomiprogram inte har stöd för Autogiro, därför kommer du inte få den möjligheten.