2023-11-23


Försäljning/köp av kolonilott

När du köper en kolonistuga sker två juridiska händelser.
Dels köper du själva stugan samt eventuella inventarier mm, dels överlåter tidigare ägare arrendeavtalet till dig.

Skatteverkets anvisningar finner du här

Alla nya medlemmar får en broschyr med de viktigaste uppgifterna att komma ihåg. Denna lilla broschyr finns också att hämta på expeditionen.


Tänker du sälja din stuga?

Innan du kontaktar mäklare eller på annat sätt börjar försäljningen:

 • Anmäl försäljningen till styrelsen, som genomför en besiktning (se nedan).
 • Ta fram alla bygglovspapper du har. Saknar du några kan du få hjälp av styrelsen.
 • Kontrollera så att du har bygglov för alla byggen som har byggnadslovsplikt.
 • Har du missat något kan du lämna in byggansökan.

Har du byggt något som inte följer reglerna behöver du justera så att det blir tillåtet.

Stadsbyggnadskontoret/Fastighetskontoret ger inga dispenser.

Läs om reglerna här https://www.artholmen.org/byggnation/

Kontrollera så att alla bygglov blivit slutanmälda och godkända. Saknas slutanmälan så gör en sådan.
Byggtillstånd före 1 jan 2020 godkänns av Fastighetskontoret, därefter av Stadsbyggnadskontoret.
När dessa gett sitt godkännande kan du genomföra försäljningen.

Vi kan inte godkänna försäljningen om inte alla papper är i ordning.


Bra att tänka på:

 • Plank får inte vara högre än 120 cm. Gäller även plank mot grannen. Är det grannens plank och grannen vägrar rättelse, kontakta styrelsen för besked på hur du går vidare.
 • Om man ansöker kan man få bygglov för högre plank ut mot Ärtholmsvägen och mot cykelbanan i norr.
 • Häckar får inte vara högre än 180 cm och inte sticka ut mer än 10 cm.
 • Träd får vara högst 4 meter höga.
 • Kontrollera så att du i övrigt inte har något som bryter mot våra ordningsregler.

På Malmö stads webbplats om trädgårdskolonier finns detaljerade anvisningar.

Åtgärda om något inte stämmer.


Så här går försäljning av kolonilott till:

När kolonist vill sälja sin stuga kontaktas styrelsen snarast.
Styrelsen gör besiktning enligt nedan:

 • Yttre tillsyn av stuga, tomt, staket, plank, häckar, träd, nummerskylt och postlåda.
 • Överensstämmelse med bygglovshandlingar och att bygglov är slutbesiktigade av Fastighetskontoret/Stadsbyggnadskontoret
 • Om anmärkningar finns som inte är bagatellartade, får inte försäljning godkännas. Småsaker som inte strider mot reglerna ska köparen informeras om.
 • Därefter överenskommer man om en tid för själva överlåtelsen. Sker ofta samtidigt som slutskrivning med mäklare.
 • I god tid innan försäljningen ska följande uppgifter lämnas till styrelsen
  • Säljarens och köparens namn, adress, postadress, e-postadress, personnummer och telefonnummer.
  • Överenskommet pris för stugan.
  • Detta sker normalt genom att kopia av överlåtelsehandling lämnas in till styrelsen.
 • Vid överlåtelsen på expeditionen ska nedanstående punkter gås igenom.
  • Köpare och säljare ska legitimera sig. Om någon har fullmakt, ska bådas legitimation uppvisas.
  • Köparen ska visa kvitto på att överlåtelseavgift på 1.500 kr är betald.
  • Dessutom ska säljarens överlåtelseavgift på 500 kr vara betald.
  • Bankkonto (hos Swedbank) Clearing nr: 8214-9, Konto nr:  943 593 749-6 eller Swish: 123 173 91 43.
  • Vid betalningen ska stugnummer anges.
 • Parkeringskort ska återlämnas i förekommande fall, detta kan inte övertas av köparen.
 • Själva försäljningen av stugan är att betrakta som försäljning av lös egendom.

Styrelsen har inget ansvar för stugan eller något annat på tomten.

Den besiktning som styrelsen gör är på uppdrag av Fastighetskontoret och styrelsen.

Den kan aldrig åberopas av köparen och säljaren och innebär ingen garanti på att allt är rätt.

Köparen har alltid undersökningsplikt.

Säljaren måste själv ta upp försäljningen av stugan för eventuell beskattning.


Mer att tänka på vid försäljning:

Arrendeavtalet gäller mellan koloniägaren och Ärtholmens Sommarstad, som i sin tur arrenderar hela området av Malmö stad. Förutsättningarna för att överta arrendeavtalet framgår i arrendeavtalet samt Ärtholmens Sommarstads stadgar, där det framgår att du även måste bli medlem i Ärtholmens Sommarstad.

Själva köpet av en koloni betraktas ur juridisk synpunkt som ett köp av lös egendom.

“Lös egendom, är all egendom som inte är fast egendom, såsom lösören, värdepapper, pengar och olika slags rättigheter”.

Kolonistugor eller hus på arrendetomt, ofta kallad “hus på ofri grund” eller “byggnad å”, utgör civilrättsligt lös egendom.

Det innebär bland annat att det inte går att få lagfart som när man blivit ägare till en fastighet.


Handlingar

Överlåtelsehandlingen för arrendeavtalet tillhandahålles av Ärtholmens Sommarstad. Säljaren överlämnar sitt ex av arrendeavtalet till köparen.

Köpeavtalet avseende kolonistugan och eventuell övrig lös egendom, har köpare och säljare att teckna själva.

Ärtholmens Sommarstad önskar erhålla en kopia av detta för att säkerställa äganderätten.

Kopia av överlåtelsehandlingen skickas till Skatteverket för registrering av ägarbytet.

Fastighetsdeklaration måste lämnas efter anmodan från Skatteverket. Se vidare anvisningar här.

 

Läs även denna information från Koloniträdgårdsförbundet om skattefrågor i samband med försäljning av kolonistuga.


Arrendeavtal

Länk till gällande Arrendeavtal: ARRENDEAVTAL