2023-11-29

Inget vatten under vintersäsongen!
Under vintersäsongen levereras inget vatten till kolonistugorna. Tillgången till vatten regleras i avtal med Malmö stad och följer vi inte detta avtal kan föreningen drabbas av allvarliga sanktioner enligt vad som framgår nedan.

Arrendeavtal
Ärtholmens sommarstad har ett arrendeavtal med jordägaren Malmö stad genom dess tekniska nämnd. Såsom ändring i och tillägg till, samt utgörande del av det mellan Malmö stad genom dess tekniska nämnd och koloniträdgårdsföreningen Ärtholmens sommarstad, Malmö, gällande arrendeavtalet av 2005-03-14 och 2005-03-22 rörande del av fastigheten Hyllie 165:44 i Malmö, har träffats följande avtal. I § 6 Sommarvatten anges:

”Det är enligt arrendeavtalet otillåtet att nyttja arrendestället för åretrunt- eller permanentboende. Av denna anledning skall tillgång till vatten endast finnas under perioden från den 1 april till den 30 oktober. Arrendatorn skall ombesörja öppning och stängning av vattentillförseln, vilket får ske tidigast första vardagen i april respektive senast sista vardagen i oktober. Jordägaren skall informeras om när detta skall ske och ha möjlighet att närvara därvid. Låsta utrymmen, nämligen föreningshus, vaktmästeri, verkstad, tvätt/duschbyggnad, kan dock ha tillgång till vatten inne i byggnaderna året runt. Skulle arrendatorn bryta mot ovanstående bestämmelse angående vattentillgång, är parterna överens om att detta skall utgöra grund för förverkande av arrendeavtalet i sin helhet. Jordägaren skall dock ha möjlighet att såsom alternativ till förverkande välja att utkräva ett vite av arrendatorn. Vite skall i så fall utgå med ett belopp motsvarande en årlig arrendeavgift för varje påbörjad vecka som arrendatorn skaffat sig vattentillgång utöver ovan stadgade tid”.