§ 5 ÅRSMÖTET

5.1 Årsmötet är föreningens högst beslutande instans.
Rösträtten på årsmötet regleras enligt § 3.2.
Röstberättigad medlem kan uppdra åt make/maka, partner, sambo, eller myndigt barn att utöva sin rösträtt vid årsmötet.

5.2 Ordinarie årsmöte ska hållas före mars månads utgång.
Kallelsen ska tillställas varje medlem senast 14 dagar före mötet. I kallelsen ska anges vilka ärenden som ska behandlas på mötet.

Mer om stämman/årsmötet hittar du här: STÄMMA


Tips för att skriva en motion

 1. Skriv en rubrik som kortfattat och tydligt beskriver vad ärendet handlar om.
  Rubriken skall ge en hänvisning om vad din motion handlat om.
 2. Skriv vad ärendet handlar om.
  Var enkel i hur du skriver. Det är ingen doktorsavhandling utan skriv enkelt.
  Skriv så att alla dina grannar förstår vad motionen handlar om.
 3. Skriv eventuella frågor i motionen angående det du motionerar om, direkt riktad till styrelsen
  eller skriv vad du vill skall hända eller vika inköp som behöver göras.
 4. Avsluta motionen med att själv föreslå ett beslut som du tycker att årsstämman ska ta.
  Detta kallas att ha en ”att-sats”. Föreslå stämman att…
  Enkelt är att börja med: ”Jag föreslår att” följt av ditt förslag.

Tänk på att din motion måste lämnas in absolut senast den siste januari.
Det finns inget som hindrar att du lämnar en motion under t.ex. sommaren.

 

Här kommer ett förslag på hur du kan skriva din motion:

Motion ställd till Ärtholmens Sommarstads stämma 20XX

En mall du kan använde, hittar du här:

MALL – Motion ställd till Ärtholmens Sommarstads stämma 20XX