Allmänt svar till några av medlemmarnas synpunkter i enkäten 2023.

Det är ledsamt att läsa att vi i styrelsen ibland uppfattas uppträda negativt. Men bra att detta luftas, vilket ju är meningen med en synpunktsenkät, annars kan vi inte bli bättre. Och såklart roligt att några är mer nöjda. Det som man behöver komma ihåg när man bedömer personer med ideella uppdrag är att detta är ett uppdrag som en helt ”vanlig person, en granne” har tagit på sig. Vi är inte styrelseproffs och vi är inte mästare i bemötande. Med detta sagt är det allas vår största ambition att uppträda vänligt och respektfullt.

Vi är 495 medlemmar och desto fler personer. Konflikter kommer alltid att finnas men vi ska sträva efter att lösa dessa så smidigt som möjligt och med värdighet och respekt.

Det är styrelsens ansvar att genomföra besiktningar så att vårt område ser snyggt och vårdat ut på ett någorlunda enhetligt sätt och i samklang med markägarens krav. Alla kolonister har inte samma syn på hur en trädgård ska se ut och vissa tycker inte att man behöver ha en ogräsfri gång. Att få ett påpekande från styrelsen kan kännas olustigt och ibland möts styrelsen av ganska kraftiga reaktioner. Ett respektfullt bemötande är A och O för att vi ska komma framåt men olika synpunkter på vad som är ok kommer nog alltid att finnas.

Vi tar till oss dessa synpunkter och kommer att tala mer om bemötandefrågor såväl inom styrelsen som med våra utskott.

Styrelsen kommer på årsmötet att ställa en proposition för att få stämmans uppdrag att starta ett arbete tillsammans med kolonisterna för att utveckla frågan ”vad vill vi med vårt område”. Det är vår förhoppning att propositionen antas och att arbetet kan leda i en riktning där medlemmar kommer att bli mer inkluderade, styrelsen mer synlig och att miljöfrågorna får ett tydligt fokus.

Vi i styrelsen upplever inte att vår arbetsordning är oklar, däremot kan vi säkert förbättra kommunikationen kring detta.

När det gäller transparens menar vi att nyhetsbreven verkligen ger mycket transparens. Vid varje styrelsemöte diskuteras och beslutas vilken information vi ska gå ut med i brevet och det vi går ut med är sådan som tagits upp på mötet och som är av sådan art att medlemmarna ska få kännedom om det. Vissa frågor måste styrelsen hålla internt och är inte allmän information.

Vi arbetar även med att få tydlighet i regler och processer gällande bygglov och bygganmälan. Det kommer ett förslag på årsmötet för stämman att ta ställning till gällande detta.

2024-01-17

Vänligen
Styrelsen Ärtholmens Sommarstad

Länk tillbaka till Enkät 2023