Vattning är endast tillåten jämna datum om man bor i koloni med jämnt nummer samt udda datum för kolonister med udda nummer. Detta för att vattenledningarna inte har tillräckligt tryck. Vid stark värme; vattna tidigt eller sent på dagen för att minska avdunstning. Vattna gärna i samband med regn för bättre genomsläpplighet till jorden.

 

Publicerat av styrelsen 2014-11-17:

Inget utomhusvatten under vintersäsongen!
Tidigare har vi haft tillgång till vatten genom utomhuskranen vid föreningshuset. Styrelsen har inför vintersäsongen sett sig nödsakade att inskränka denna service till våra medlemmar. Fortsättningsvis finns bara vatten att tillgå i de låsta toaletterna.  Nyckel till toaletterna finns att köpa hos vaktmästaren för de som inte redan har nyckel. Tillgången till vatten regleras i avtal med Malmö stad och följer vi inte detta avtal kan föreningen drabbas av allvarliga sanktioner enligt vad som framgår nedan.

Arrendeavtal
Ärtholmens Sommarstad har ett arrendeavtal med jordägaren Malmö stad genom dess Tekniska nämnd. Såsom ändring i och tillägg till samt utgörande del av det mellan Malmö stad genom dess tekniska nämnd och Koloniträdgårdsföreningen Ärtholmens Sommarstad, Malmö, gällande arrendeavtalet av 2005-03-14 och 2005-03-22 rörande del av fastigheten Hyllie 165:44 i Malmö, har träffats avtal. I § 6 Sommarvatten anges:

”Det är enligt arrendeavtalet otillåtet att nyttja arrendestället för åretrunt- eller permanentboende. Av denna anledning skall tillgång till vatten endast finnas under perioden från den 1 april till den 30 oktober. Arrendatorn skall ombesörja öppning och stängning av vattentillförseln, vilket får ske tidigast första vardagen i april respektive senast sista vardagen i oktober. Jordägaren skall informeras om när detta skall ske och ha möjlighet att närvara därvid. Låsta utrymmen, nämligen föreningshus, vaktmästeri, verkstad, tvätt/duschbyggnad och Porta-potti tömning, kan dock ha tillgång till vatten inne i byggnaderna året runt. Skulle arrendatorn bryta mot ovanstående bestämmelse angående vattentillgång, är parterna överens om att detta skall utgöra grund för förverkande av arrendeavtalet i sin helhet. Jordägaren skall dock ha möjlighet att såsom alternativ till förverkande välja att utkräva ett vite av arrendatorn. Vite skall i så fall utgå med ett belopp motsvarande en årlig arrendeavgift för varje påbörjad vecka som arrendatorn skaffat sig vattentillgång utöver ovan stadgade tid”.