Ordningsföreskrifter för Ärtholmens Sommarstad

Ordningsföreskrifterna är utformade med stöd av 10 § arrendeavtalet ”Arrendators skyldighet i arrendeförhållandet”. Genom detta avtal förbinder sig arrendatorn att under arrendetiden följa det som nedan stadgas:

 1. Vid ny- eller tillbyggnad, ändringar av byggnad, uppförande av plank så ska de av Malmö stad och de av styrelsen utfärdade anvisningar följas.
  Uppställning av s.k. partytält är tillåtet kortare perioder om upp till 7 dagar.
 2. Hålla tömningskostnaderna nere genom att följa de anvisningar som gäller i bl.a. miljöhuset. I container för trädgårdsavfall får inget annat kastas än just trädgårdsavfall. Under tiden 1 november – 31 mars kan grövre trädgårdsavfall läggas på anvisad plats. Grövre stammar ska sågas ner eller huggas till mindre bitar. Vid rivning av byggnader ska koloniägaren själv ombesörja bortforslingen av rivningsmaterial.
 3. Framförande av motorfordon i gångarna inom området är förbjudet. Området hålls öppet vissa dagar för inkörning för kortare på- och avlastning. Dessa dagar meddelas på anslagstavlan, bilagan viktiga datum och på hemsidan. Ordf. och vice ordf. kan bevilja dispens för inkörsel på andra tider, dock inte under juni – augusti. Biltvättning inom området är inte tillåten.
 4. Hundar och katter ska hållas kopplade inom området. Detta gäller under hela året.
 5. Under perioden 1 maj – 31 augusti gäller följande:
  Gräsklippning, byggnadsarbeten eller annat störande får inte utföras på vardagar efter kl. 20.00, lördagar och helgaftnar efter kl. 17.00. För söndagar och övriga helgdagar gäller helgfrid hela dygnet vilket innebär att det inte får utföras något störande arbete alls. Under samma period får endast eldrivna maskiner användas.
 6. Permanent boende i kolonin är inte tillåten under perioden 1 november – 31 mars.
 7. Mast för mottagning av TV-sändning får inte sättas så att den når högre höjd än 1,0 meter
  över taket.
 8. Halva gångens bredd utanför kolonin ska hållas fri från ogräs. Träd, buskar och andra växter ska hållas efter så att de inte hänger ut i gången eller in till grannen. Styrelsen utför 2 ggr om året inspektion av området. Då kontrolleras bl.a. följande:

att häckars bredd inte sticker mer än 10 cm utanför tomtgräns. Gäller även mot allmänning.

att höjden på buskar, träd och växter som bildar häck vid tomtgräns inte är högre än 1,80 meter.

att buskar och träd inne på tomten inte är högre än 4 meter

att gångar utanför tomt hålls fria från ogräs till halva dess bredd. Gångarna ska också hållas fria från andra föremål

att postlåda finns, väl synlig

att husnummer finns, väl synligt

att hus, tomt och andra byggnader hålls i ett gott skick

Vid anmärkning får kolonisten en skriftlig uppmaning att vidta rättelse. Om kolonisten, efter uppmaning om rättelse, inte vidtar en sådan innebär detta att kolonisten inte följer vad som stadgas i 10 § arrendeavtalet. Om arrendatorn (kolonisten) inte fullgör sina skyldigheter och sker ej heller rättelse efter uppmaning får föreningen, med stöd av 12 § arrendeavtalet, vidta erforderliga åtgärder på arrendatorns bekostnad.

9. Områdets stolpar hålls låsta året runt med undantag för punkten 3.

10. Vid vattning med slang gäller att kolonier med jämna nummer vattnar på dagar med jämna datum och vice versa.

11. Se över vattenkranar ute och inne samt att huvudkranen är stängd i god tid innan vattnet släpps på den första vardagen i april månad

12. Fast eldstad får inte uppföras eller användas. Öppen eld är inte tillåten.

Dessa ordningsföreskrifter är antagna vid Ärtholmens Sommarstads ordinarie årsmöte den 26 mars 2018.

Om du vill ladda ner eller skriva ut dessa föreskrifter, klicka här.