Ordningsföreskrifter för Ärtholmens Sommarstad

Ordningsföreskrifterna är utformade med stöd av 10 § arrendeavtalet ”Arrendators skyldighet i arrendeförhållandet”. Genom detta avtal förbinder sig arrendatorn att under arrendetiden följa det som stadgas i detta dokument.

Dessa ordningsföreskrifter är antagna vid Ärtholmens Sommarstads ordinarie årsmöte den 20 mars 2019

Om du vill ladda ner eller skriva ut dessa föreskrifter, klicka här.