2024-05-09

Ordningsföreskrifter för Ärtholmens Sommarstad

Ordningsföreskrifterna är utformade med stöd av 10 § Arrendeavtalet mellan Koloniträdgårds-föreningen Ärtholmens Sommarstad och arrenderande kolonist: ”Arrendatorns skyldigheter i arrendeförhållandet”. Genom detta avtal förbinder sig arrendatorn att under arrendetiden följa det som nedan föreskrivs.

Föreningens ändamål är att främja medlemmarnas intressen i deras egenskap av trädgårds- kolonister och att vara till gagn för sina medlemmar och det allmänna, upprätthålla ordning och trivsel inom föreningens område, ansvara för skötsel och underhåll för gemensamma anläggningar samt att stärka samhörigheten mellan medlemmarna.

Som trädgårdskolonister förväntas medlemmarna visa hänsyn, vara lyhörda för grannars önskemål, tänka på att begränsa vållandet av buller, höga ljudnivåer och andra störande aktiviteter, och att efterleva dessa ordningsregler.

Förmaningar/Anmaningar

Med denna rubrik avses att styrelsen inte kommer att utföra kontroller utan endast agera då klagomål inkommer och oaktsamheten är grov.

 1. Hålla kostnaderna för tömning av avfall och sopor nere genom att följa de anvisningar som gäller i bl.a. miljöhuset. I container för trädgårdsavfall får inget annat kastas än trädgårdsavfall. Grövre trädgårdsavfall som grova grenar och stammar sågas ner till mindre bitar, samlas på egna tomten för att sedan läggas i container för grovsopor. Se viktiga datum. Vid rivning av byggnader ska kolonisten själv ombesörja bortforslingen av rivningsmaterial.
 2. Hundar och katter hålls kopplade. Detta gäller under hela året. För övrigt gäller Hundstadgan för Malmö kommun, som finns på föreningens hemsida.
 3. Vid bevattning med kommunalt vatten bör kolonier med jämna nummer vattna på jämna datum och vice versa. Bevattning av gräsmatta bör undvikas under månaderna juni – augusti. Om bevattning ändå måste ske bör detta göras mellan kl. 18.00 – 07.00.
 4. Se över vattenkranarna utomhus samt att huvudkranen är stängd i god tid innan vattnet släpps på den första vardagen i april månad.

Regler som ska efterlevas

Med denna rubrik avses att reglerna är obligatoriska och ska efterlevas. Efterlevnaden kommer att kontrolleras av styrelsen och vägran att efterleva dessa kan leda till att arrendeavtalet sägs upp.

5. Det är inte tillåtet att använda robotgräsklippare, detta p.g.a. risk att skada eller döda smådjur som igelkottar m.fl.

 1. Det är inte tillåtet att använda tändvätska vid grillning, av miljöskäl och för grannarnas trevnad.
 2. Vid ny- eller tillbyggnad, ändringar av byggnad, hårdgjorda ytor och uppförande av plank så ska de av Malmö kommun och de av styrelsen utfärdade anvisningarna följas.
 3. Framförande av motorfordon i gångarna inom området är förbjudet. Området hålls öppet vissa dagar för inkörning för kortare på- och avlastning. Dessa dagar meddelas på anslagstavlan samt under rubriken ”Viktiga datum” på hemsidan. Vaktmästaren kan bevilja dispens på andra tider dock beviljas ingen dispens för inkörsel under perioden 1 Juni till 15 September samt under januari månad. Biltvätt inom området är inte tillåtet.
 4. Under perioden 1 maj – 15 september gäller följande: Gräsklippning, byggnadsarbeten eller annat störande arbete får inte utföras på vardagar före kl. 08.00 och efter kl. 20.00 samt på lördagar och helgaftnar före kl. 08.00 och efter kl. 17.00. För söndagar och övriga helgdagar gäller helgfrid hela dygnet vilket innebär att det inte får utföras något störande arbete alls. Under 1 maj till den 15 september får endast eldrivna maskiner användas.
 5. Kolonistugan får inte användas som permanent bostad, utan endast som fritidsbostad och detta endast under tiden april – oktober. Föreningen tillåter inte att man mantalsskriver/folkbokför sig på Ärtholmens sommarstad.
 6. Arrendatorn får inte utan föreningens skriftliga samtycke i andra hand helt, eller delvis, upplåta arrenderätten till annan eller uthyra på kolonilotten uppförd stuga.
 7. Mast för mottagning av TV-sändning får inte sättas så att den når högre höjd än 1,0 meter över taknocken.
 8. Stuga, tomt, växtlighet och andra anläggningar ska hållas i gott skick och därmed bidra till medlemmars och gästers trivsel och till ett grönare och skönare Malmö.Styrelsen utför inspektion av området. Då kontrolleras bl.a. följande:
  • Att häckars bredd inte sticker ut mer an 10 cm utanför tomtgränsen. Gäller även mot allmänning.
  • Att höjden på buskar, träd och växter som bildar häck vid tomtgräns inte är högre än 1,8 meter.
  • Att buskar och träd inne på tomten inte är högre än 4 meter.
  • Att gångar utanför tomt hålls fria från ogräs till halva gångens bredd. Gångarnaska hållas fria från föremål som hindrar framfart.
  • Att brevlåda finns, väl synlig.
  • Att husnummer finns, väl synlig.
  • Att stugan, tomten och andra byggnader hålls i gott skick.Vid anmärkning får kolonisten en skriftlig uppmaning från styrelsen att vidta rättelse. Om kolonisten, efter uppmaning om rättelse, inte vidtar en sådan innebär detta att kolonisten inte följer vad som stadgas i arrendeavtalet 10 § och därmed riskerar att bli uppsagd från arrendet.

14. Det är inte tillåtet att uppföra eller använda fast eldstad. Detta gäller öppen eld eller vedeldning i alla dess former.

15. Det är inte tillåtet att använda plastkonfetti inom området.

Dessa ordningsföreskrifter är antagna vid Ärtholmens Sommarstads ordinarie årsmöte den 23 mars 2023 med mindre revidering avseende inkörsel i gångarna maj 2024.