Föreningshuset

Föreningshuset kan hyras av kolonister för privata möten och fester.
Bokning sker på expeditionen.
Lokalen hyres från kl 12 på fredagen och återlämning kl 12  på måndagen. Alltså hela helgen.
Du ska städa och placera bord och stolar enligt anvisning i lokalen efter att du hyrt den.
Hyra 1000 kr. Deponering 500 kr, kontant,  som återfås efter besiktning av lokalen.
Lokalen kan även hyras för del av dag för 500:-.

Du kan lösa tillfälliga parkeringsbiljetter á 20 kr när du hyr lokalen.
Beställs samtidigt som du bokar och betalar depositionsavgiften.

Skicka en bokningsförfrågan till vår vaktmästare, via epost:

vaktmastare@artholmen.org

Bra att veta innan du hyr lokalen:

 • Endast stugägare får boka F-huset. Du får endast göra en bokning åt gången.
 • Att hyra lokalen kostar 1000 kr för en dag/kväll under veckan eller hela helgen (fredag kl. 12.00 till måndag kl. 12.00). Depositionsavgiften är 500 kr och erläggs kontant snarast efter bokningen på expeditionstid. Vid annullering senare än 14 dagar återbetalas inte depositionsavgiften.
 • Hyran betalas vid hämtning av nycklar på expeditionen. Betala helst via Swish.
 • I lokalen får max 40 personer vistas. Rökning är inte tillåten inomhus.
 • Det finns all utrustning i lokalen som man normalt behöver vid fest. Även städmaterial.
 • För barn och ungdomstillställningar ansvarar någon vuxen/förälder. Den som hyr lokalen ansvarar för sina gäster. Inga sällskapsdjur är tillåtna i lokalen.
 • Om något värdefullt går sönder kan det bli aktuellt att du får ersätta det. Bra att tänka på under festen
 • Respektera grannarna så att dessa inte blir störda.
 • Hög musik får inte spelas efter kl. 22.00 på söndag till torsdag. Fredagar och lördagar får man spela
 • musik till 24.00. Festen ska hållas inne i lokalen – inte utanför.

Detta gäller efter festen

 • Lokalen ska städas enligt anvisningar som finns i lokalen. Besiktning av lokalen sker tillsammans med vaktmästaren dagen efter uthyrningen samt på måndagen kl.12.00 – 13.00 efter helguthyrning då nycklarna ska återlämnas.
 • Sortera och släng dina sopor i rätt kärl i miljöhuset. Hushållssopor ska kastas i den röda containern. Hyr du lokalen under perioden 31 oktober – 1 april får du ta alla sopor med dig hem eftersom vi inte har någon sophämtning under den tiden.
 • Utebliven eller dålig städning kan innebära att depositionen inte återbetalas.
 • Ärtholmens Sommarstad är en kontantfri förening. All betalning, förutom depositionen som görs kontant, ska ske via Swish 123 173 9143 eller bankgiro 720-5826.
  Om betalning görs via bg ska du kunna styrka detta när du hämtar nycklarna.

Ärtebo

Vid dansbanan finns en liten stuga som heter Ärtebo!
Denna byggnad ansvaras av föreningens Studiegrupp och Miljögrupp.

 


Odlingslotter

Vill du odla dina egna grönsaker/bär så kan du få arrendera en odlingslott. Dessa ligger längst västerut på området.

Skicka ett mail till artholmen.odlingslotter@artholmen.org och meddela ditt intresse.
I första hand uthyrs lotterna till kolonister på Ärtholmen.

 

 

 Ordnings- och skötselregler för odlingslott 

Odlingslottens användning 

Odlingslotten ska användas för odling av köksväxter, bär, frukt och blommor. Den får inte användas för kommersiell odling eller som upplagsplats. Jorden ska brukas omsorgsfullt och hållas i vårdat skick. Endast medel godkända av naturvårdsverket får användas. 

Skötsel av odlingslott 

Odlingslotten ska skötas på ett sådant sätt att den ger ett vårdat intryck. Den ska hållas fri från ogräs. Plantering av buskar och andra högre växter får inte göras så att det uppstår olägenheter för de närmaste grannarnas odlingar. Högväxande träd får inte planteras. Träd, buskar och perenna växter får ej bli högre än 2 meter. Det är endast tillåtet att ha en redskapslåda som får vara högst 60 centimeter bred, 60 centimeter hög och 2 meter lång. Det är inte tillåtet att ha gräsmatta på odlingslotten. Invasiva främmande växter enligt EU:s lista, så som jättebalsamin, parkslide och sidenört, är förbjudna och får inte odlas på lotten. 

Taggtråd får inte användas. 

Skötsel av gångar 

Angränsande gångar ska hållas rena och snygga samt hålla sådan bredd att man med lätthet kan komma fram med skottkärra. 

Trädgårdsavfall 

Trädgårdsavfall ska antingen komposteras på den egna odlingslotten eller transporteras till avfallscontainern för grönt avfall. Grovavfall lämnas på kommunens avfallsanläggning-/återvinningscentraler. Förbjudna invasiva växter får inte läggas i vår gemensamma trädgårdsavfallskontainer. De ska förpackas väl i sopsäck och köras till Sysavs återvinning för bränning. Vanligt trädgårdsavfall ska i mesta mån finfördelas och användas som täckmaterial i odlingen eller komposteras på egna lotten. I sista hand transporteras till avfallscontainern för grönt avfall. 

Bevattning 

Nyttjande av vattenposterna ska ske så att inga olägenheter uppstår i området. Vattenspridare får inte lämnas utan tillsyn vid bevattning. 

Ytor 

Du får hårdgöra en yta med betongplattor eller marktegel på max 10 % av lotten. Det är tillåtet att använda miljövänlig markduk på lotten. 

Numrering Varje kolonist har ansvar att för numrering på sin lott, nummerskylt erhålles av föreningen. Numret på odlingslotten ska vara väl synlig från gången. 

Övrigt 

Arbetet på lotten ska varje år påbörjas i så god tid att lotten är i huvudsak iordningställd och städad den 15 juni. Lotten ska vara i ordning under hela odlingssäsongen. Det går bra att förlänga odlingssäsongen och fortsätta med höst och vinterodling, men dött material ska grävts ur bäddarna (får gärna ligga kvar som täckmaterial) senast 31 oktober. Vi rekommenderar höstgrävning framför vårgrävning, då vi har tung lerjord, samt att bruka marktäckning för jordförbättring. Vi rekommenderar handgrävning, framför jordfräsning. Jordfräsning fördärvar jordstrukturen och förvärrar även spridningen av rotogräs. 

Vid tillträde till lotten betalar man en depositionsavgift på 1000 kr som man får tillbaka när man lämnar lotten. Denna avgift används vid det tillfälle som lotten inte är städad. Vid ev sjukdom eller annan frånvaro från lotten SKA styrelsen meddelas om detta. 

Sida 6 av 6 

Vid misskötsel 

Om enskild arrendator inte följer gällande ordningsföreskrifter äger föreningen rätt att säga upp avtalet med 30 dagars uppsägningstid efter styrelsens beslut. Styrelsen dokumenterar misskötsel med fotografi och skickar ett varningsbrev först. Åtgärdas inte lotten omgående och ser likadan ut vid ny inspektion sägs den upp. Inspektion sker löpande under året och lotten kan sägas upp när som helst under året. 

Styrelsen för Ärtholmens Sommarstad 

Dessa ordningsföreskrifter är antagna vid Ärtholmens Sommarstads ordinarie årsmöte den 23 mars 2023.