Du finner här de senaste, vid årsmötet 2018, antagna stadgarna för Ärtholmens Sommarstad.
Dessa stadgar bildar tillsammans med Arrendeavtalet och Ordningsföreskrifterna det regelverk vi har att förhålla oss till.

Stadgar för Ärtholmens Sommarstad

§ 1. FÖRENINGENS NAMN
Föreningens namn är Ärtholmens Sommarstad

§ 2. FÖRENINGENS ÄNDAMÅL

2.1 Ärtholmens Sommarstad är en allmännyttig ideell förening som har till ändamål:

att ansvara för skötsel och underhåll av den mark föreningen arrenderar av Malmö Stad och av de anläggningar föreningen och deras medlemmar brukar, oavsett om de ägs av föreningen eller av Malmö Stad.

2.2 För att främja föreningens ändamål ska föreningen anta särskilda ordningsföreskrifter för koloniområdet.

2.3 Föreningen är ansluten till Koloniträdgårdsförbundet. Föreningen ska arbeta enligt förbundets stadgar och målsättning.

§ 3. MEDLEMSKAP

3.1 Till medlem i föreningen kan den antas som är myndig, folkbokförd och boende inom Malmö kommun och själv, make/maka, partner eller sambo inte har arrende- eller nyttjanderätt till annan kolonilott.

Medlemskap får inte vägras på grund av ras, hudfärg, nationalitet eller etniskt ursprung, religion, övertygelse eller sexuell läggning.

3.2 Den som arrenderar en kolonilott inom föreningens område ska vara medlem i föreningen. Om föreningen i arrendeavtalet har godtagit att en kolonilott arrenderas gemensamt av fler än en person har dessa tillsammans endast en rösträtt i föreningen.

3.3 Ansökan om medlemskap ska göras skriftligen till föreningen. Föreningens avgör om medlemskap ska beviljas.

ansvara för skötsel och underhåll av den mark föreningen arrenderar av Malmö

3.4 Medlems nyttjanderätt till kolonilott inom föreningens område grundas uteslutande på det skriftliga kontrakt eller avtal som upprättats mellan föreningen och medlemmen.

3.5 Om medlemskap enligt §§ 3.1 och 3.2 uppfylls kan arvinge till avliden medlem beviljas medlemskap och överta dennes kolonilott. Motsvarande gäller vid bodelning.

Denna rätt gäller endast för det fall byggnaderna på kolonilotten ägs av den person som har övertaganderätten.

3.6 Medlem är skyldig:

att erlägga inträdesavgift, årsavgift, arrendeavgift, extra uttaxering eller annan avgift enligt årsmötets beslut och styrelsens anvisningar,

att noga vårda och sköta kolonilott som upplåtits till medlemmen,

att följa föreningens stadgar och ordningsföreskrifter samt de villkor och riktlinjer som utfärdats av kommunen, samt

att delta i arbetsuppgifter som är gemensamma för föreningens medlemmar och i tillsynen av vården av den mark och egendom som föreningen arrenderar eller i övrigt disponerar.

3.7 Medlem som upphör att vara arrendator till kolonilott ska anses ha utträtt ur föreningen.

För det fall medlem ingår i styrelsen kan medlemmen sitta kvar till nästföljande årsmöte.

3.8 Medlem som önskar utträda ur föreningen ska skriftligen anmäla detta till föreningen. Medlemmen har inte rätt att få tillbaka erlagda avgifter.

3.9 Medlem kan uteslutas ur föreningen:

a) efter beslut av styrelsen om medlem inte i rätt tid betala årsavgiften eller andra av föreningen beslutade utdebiteringar,

efter beslut av styrelsen om medlem bryter mot dessa stadgar, gällande arrendekontrakt, för området gällande ordningsföreskrifter eller i övrigt av föreningen utfärdade föreskrifter,

b) på förslag av styrelsen genom beslut på årsmöte, om medlem motarbetar föreningens ändamål enligt § 2 eller försvårar föreningens och styrelsens arbete.

3.10 Om det finns anledning att utesluta en medlem i föreningen äger styrelsen, om den så önskar, rätt att kalla till medlingsmöte med medlemmen.

Om det finns anledning att utesluta en medlem ur föreningen ska medlemmen skriftligen varnas av styrelsen. Om varningen avser § 3.9 a och medlemmen inte rättar sig senast 14 dagar från det han fått del av varningen har styrelsen rätt att utesluta medlemmen.

Om varningen avser § 3.9 b och medlemmen inte inom motsvarande tid förklarat sig villig att rätta sig efter de i varningen framförda kraven, eller om de handlingar som föranlett

varningen upprepas har årsmötet, efter förslag från styrelsen, rätt att fatta beslut om uteslutning.

Utesluten medlem har inte rätt att få tillbaka erlagd avgift.

3.11 Make/maka, partner eller sambo är valbara till förtroendeuppdrag i föreningen och kan på samma sätt som medlem hedras med förtjänsttecken.

§4 AVGIFTER

 1. 4.1  Årsmötet fastställer inträdesavgift, årsavgift och arrendeavgift.
 2. 4.2  Årsmötet eller extra årsmöte, som utlysts enligt dessa stadgar, kan besluta om extra

uttaxering eller annan föreningsavgift om så erfordras för föreningens verksamhet.

4.3 Om inte annat beslutats av årsmötet ska årsavgiften, utan anfordran, betalas i förskott med halva summan den 31 mars och den 30 september varje år till föreningen.

§ 5 ÅRSMÖTET

5.1 Årsmötet är föreningens högst beslutande instans. Rösträtten på årsmötet regleras enligt § 3.2. Röstberättigad medlem kan uppdra åt make/maka, partner, sambo, eller myndigt barn att utöva sin rösträtt vid årsmötet.

5.2 Ordinarie årsmöte ska hållas före mars månads utgång. Kallelsen ska tillställas varje medlem senast 14 dagar före mötet. I kallelsen ska anges vilka ärenden som ska behandlas på mötet.

5.3

Vid ordinarie årsmöte ska följande ärenden förekomma: 1. Mötets öppnande
2. Fastställande av röstlängd och dagordning
3. Fråga om kallelse skett i behörig ordning

4. Val av ordförande att leda mötet 5. Val av protokollförare
6. Val av justerare
7. Val av rösträknare

8. Styrelsens verksamhetsberättelse

9. Revisorernas berättelse
10. Fastställande av balansräkning och resultaträkning 11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

12. Behandling av motioner och förslag

13. Beslut om ersättning till av årsmötet utsedda styrelseledamöter, revisorer och suppleanter

14. Fastställande av budget och avgifter

15. Val av föreningens ordförande, kassör, övriga styrelseledamöter och suppleanter enligt §§ 6.1 – 6.3

 1. Val av revisorer och suppleanter enligt § 7.2
 2. Val av ombud
 3. Val av valberedning enligt § 8.1
 4. Övriga ärenden

5.4
Motion ska avges skriftligen och vara styrelsen tillhanda före den 1 februari. Styrelsen ska yttra sig över inlämnade motioner. Styrelsen förslag, motioner och yttrande ska finnas tillgängliga för föreningens medlemmar senast en vecka före årsmötet. Vid årsmötet får beslut inte fattas i andra frågor än de som angivits i kallelsen.

5.5 Ordningsföreskrifter för koloniträdgårdsområdet fastställs av årsmötet.

Styrelsen har rätt att kalla föreningens medlemmar till extra årsmöte. Styrelsen ska också kalla till extra årsmöte på begäran av revisorerna eller då minst en femtedel (1/5) av samtliga röstberättigade medlemmar skriftligen begär detta för visst angivet ändamål. Kallelse ska ske senast två veckor före extra årsmötet. I kallelsen ska anges vilka ärenden som ska behandlas av det extra årsmötet.

5.7 Alla frågor vid årsmötet avgörs genom enkel majoritet och öppen omröstning, då stadgarna inte anger annat. På begäran av röstberättigade mötesdeltagare kan dock val, eller beslut i ärenden enligt § 3.9 b ske med sluten omröstning. Vid lika röstetal har ordföranden för mötet utslagsröst. Vid val avgörs dock lika röstetal genom lottning.

5.8 Önskar föreningen utträda ur Koloniträdgårdsförbundet ska beslut därom ha fattats med minst 2/3 majoritet på två av föreningens stadgeenligt kallade föreningsmöten, varav det ena ska vara årsmötet. Mellan dessa möten ska minst sex månader ha förflutit.

Till föreningsmöte där utträdesfrågan avses behandlas ska medlemmarna erhålla personlig kallelse där det av kallelsen framgår att utträdesfrågan ska tas upp. Kallelsen ska även sändas till förbunds- och regionstyrelsen minst tre veckor före respektive möte. Representant för kallad styrelse har yttrande- och förslagsrätt på dessa möten.

5.9 Utträde beviljas om medlemsförening uppfyllt i § 5.8 angivna villkor och gäller från det årsskifte som följer närmast efter det utträde beviljats.

Förening som utträtt ur förbundet och regionen har inte rätt till någon del av förbundets eller regionens tillgångar.

Styrelsen har förslagsrätt och medlemmarna har motionsrätt till ordinarie årsmöte.

5.10 Styrelsen ansvarar för att medlemmarna informeras om årsmötesbesluten. Medlem har rätt att läsa årsmötesprotokoll.

§6. STYRELSEN

6.1 Föreningens verksamhet leds av styrelse som väljs av årsmötet bland föreningens medlemmar, enligt § 3. Flera från en och samma kolonilott kan inte samtidigt inneha uppdrag i styrelse eller som revisor.

6.2 Styrelsen består av ordförande och kassör, vilka väljs särskilt, samt ytterligare det antal ordinarie ledamöter som årsmötet fastställer, dock minst tre och högst sju.

Dessutom väljer man årligen lägst tre och högst sju suppleanter.

6.3 Styrelsens ordinarie ledamöter för en tid av två år, räknat från årsmöte till årsmöte. Valet ska ske så att halva antalet (eller närmast högre/lägre heltal) ledamöter avgår årligen.

Suppleanter väljs för en tid av ett år.

6.4 Styrelsen ska hålla konstituerande sammanträde inom 14 dagar efter ordinarie årsmöte. Vid detta sammanträde ska inom styrelsen utses föreningens firmatecknare.

6.5 Styrelsen är beslutsför när de röstberättigade ledamöterna är fler än halva antalet ordinarie ledamöter, dock minst tre. Suppleant ersätter ordinarie ledamot då denne ej är närvarande.

Samtliga styrelseledamöter och suppleanter ska kallas till styrelsens sammanträden. Suppleant har yttrande- och förslagsrätt vid sammanträdet, men rösträtt endast då han ersätter ordinarie ledamot.

Deltar endast tre ledamöter i sammanträdet ska dessa vara ense för att beslut kan fattas. I övrigt fattas beslut med enkel majoritet, varvid ordföranden har utslagsröst vid lika röstetal.

6.6 Protokoll ska föras över styrelsens sammanträden och uppta deltagare i sammanträdet, behandlande ärenden samt fattade beslut. Styrelsen beslutar dock hur protokollen ska justeras.

6.7 Styrelsen svarar för föreningens gemensamma angelägenheter, ekonomi och administration.

Styrelsen ska bl. a:

 • –  tillse att tillräckliga föreningsförsäkringar tecknas,
 • –  tillse att arrendeavtal, stadgar och ordningsföreskrifter efterföljs,
 • –  tillse att årsmötes- och styrelsebeslut verkställs,
 • –  tillse att föreningens egendom och av föreningen arrenderad egendom sköts ochunderhålls samt att erforderliga medel avsätts för detta,
 • –  årligen kalla till föreningens ordinarie årsmöte samt
 • –  ansvara för föreningens arkiv.

§ 7. RÄKENSKAPER OCH REVISION

7.1 Föreningens räkenskapsår omfattar tiden 1 januari till 31 december.

7.2
vilka väljs av ordinarie årsmöte. Revisorerna väljs för en tid av två år med växelvis avgång. Minst en revisorssuppleant väljs för en tid av ett år. Styrelseledamot är inte valbar till revisor eller revisorssuppleant.

7.3 De av styrelsen upprättade balans- och resultaträkningar samt förvaltningsberättelsen ska vara revisorerna tillhanda senast fem veckor innan ordinarie årsmöte.

7.4 Revisorerna ska årligen avge en revisionsberättelse senast två veckor före ordinarie årsmöte. I revisionsberättelsen ska anges om ansvarsfrihet för styrelsen tillstyrks eller avstyrks.

§ 8. VALBERDNING

8.1 En valberedning med minst två ledamöter ska utses på årsmötet. Valbar till valberedningen är alla medlemmar, enligt § 3, med undantag av styrelsens ledamöter och suppleanter.

8.2 Valberedningen ska förbereda val av ordförande, mötessekreterare, styrelse och revisorer samt suppleanter. Valberedningen ska även redovisa samtliga av medlemmarna föreslagna kandidater till dessa uppdrag på årsmötet.

§ 9. STADGEÄNDRING

9.1 Beslut om ändring av föreningens stadgar fattas av årsmöte med minst 2/3 majoritet.

9.2 För att beslut om ändring av föreningens stadgar ska vara giltiga krävs att föreningens årsmöte delges yttrande över förslaget till stadgeändring från Koloniträdgårdsförbundet. Föreningens stadgar får ej strida mot förbundets stadgar. Dessutom krävs att Malmö stad ska också godkänna ändringar i dessa stadgar för att de ska anses tillämpliga.

9.3 Årsmötet avgör från vilken tidpunkt ändring ska gälla.

Föreningens räkenskaper och förvaltning ska fortlöpande granskas av två revisorer,

§ 10. TOLKNING AV STADGARNA

Tvist om tolkning av dessa stadgar ska i första hand avgöras av regionstyrelsen och i andra hand av förbundsstyrelsen. Det åligger regionstyrelsen eller förbundsstyrelsen att avge skriftligt yttrande om tolkningen. Vid behov äger regionstyrelsen eller förbundsstyrelsen rätt att kalla till särskilt medlingsmöte.

§ 11. UPPLÖSNING

11.1 Beslut om upplösning av föreningen ska fattas av två på varandra följande årsmöten varav minst ett ska vara ordinarie. Vid vartdera mötet ska beslut fattas med minst 3/4 majoritet.

11.2 Vid upplösning av föreningen ska dess kvarvarande tillgångar användas för att gagna koloniträdgårdsrörelsen i Sverige.

Ovanstående stadgar är antagna vid årsmötet den 26 mars 2018 och börjar gälla omedelbart efter årsmötet.